ความตกลงปารีส และการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งกลไกภายใต้กรอบสหประชาชาติขึ้นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 1990 แต่ด้วยสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องเจรจาความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ จนสามารถตกลงกันได้ระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21

(COP21) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2015 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เกิดเป็นความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า 1.ตั้งเป้าหมายร่วมกันขั้นพื้นฐาน

ที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และกำหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นไว้ควบคู่กันว่า จะพยายามรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้น้อยลง

ไปอีก จนถึงต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส 2.ความตกลงฯครอบคลุมการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มความ

สามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความโปร่งใสของการดำเนินการ และการให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทางการเงิน โดยรัฐภาคีต้องมี

ข้อเสนอการดำเนินการที่เรียกว่า nationally determined contribution (NDC) ของประเทศทุก ๆ 5 ปี

ความตกลงปารีส ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลก โดยมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกราว 195 ประเทศลงนามในความ

ตกลงนี้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

แหล่งที่มา prachachat